ثبت نام در : شعبه مرکزی - ترم : تابستان 2-98 (1398)

شرایط ثبت نام در موسسه

  • نظم در پرداخت به موقع شهریه
  • رعایت نظم و انظباط در آموزشگاه
  • حضور بموقع در موسسه و نداشتن غیبت بیش از سه جلسه
  • رعایت قوانین و مقررات موسسه و احترام متقابل به پرسنل و مدرسین
  • رعایت حقوق همسایگان و پارک نکردن خودروهای شخصی در ورودی پارکینگها و عدم بوق زدن نابجا


کد کلاس های انتخاب شده
کد کلاس های مجاز جهت ثبت نام